Rodzinny nowotwór związany z polimorfizmem w ARLTS1 czesc 4

Mutacja G446A (Trp149Stop). Panel A pokazuje mutację linii zarodkowej G446A (Trp149Stop) (sekwencje są w orientacji odwrotnej). Szybki test został opracowany za pomocą strony MaeI wprowadzonej przez mutację. DNA amplifikowano za pomocą przedniego startera zawierającego zmianę zasady w celu zniszczenia konstytutywnego miejsca MaeI i strawiono 2 U MaeI (Boehringer). Amplifikacja normalnego allelu powoduje powstanie pojedynczego produktu o 138 bp, podczas gdy zmutowany allel wytwarza dwa prążki (jeden 106 bp i jeden 32 bp). Wydajność trawienia była niska i otrzymano produkty częściowego trawienia. Strawione produkty reakcji łańcuchowej polimerazy zostały załadowane na 3% żelu agarozowym i wizualizowane za pomocą urządzenia do obrazowania w ultrafiolecie. N oznacza prawidłowy gruczolakorak jelita grubego 38T, prawidłową okrężnicę 38N i MCF7 linię komórkową raka sutka. Panel B przedstawia rodowód włoskiej rodziny z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL) charakteryzującą się trzema przypadkami CLL w dwóch kolejnych pokoleniach, zjawiskiem antycypacji (wcześniejszym pojawieniem się i cięższym fenotypem w następnym pokoleniu) i zwiększoną częstością wtórnych nowotwory (rak płuca, rak nerki, gruczolak tarczycy i nadpłytkowość samoistna [ET]) 23 Kwadraty wskazują męskich członków rodziny, kręgi członków rodziny płci żeńskiej, stałe symbole dotknięte członków rodziny, okrąg z czarnym środkiem, obligatoryjny przewoźnik i zmarły ukośnik. Przedstawiono członków rodziny z mutacją G446A (Trp149Stop), jak również tych, którzy są heterozygotyczni pod względem G / A, homozygotycznych pod względem A / A i homozygotycznych pod względem G / G typu dzikiego. Pokazano także wiek rozpoznania. Z powodu braku członków bez mutacji rodzina ta nie nadaje się do analizy lodowej. Zidentyfikowaliśmy polimorfizm linii zarodkowej – zastąpienie adeniny guaniną w pozycji 446 (G446A), czego wynikiem jest kodon stop w pozycji 149 (Trp149Stop) (Figura 1A) – w próbkach od obu pacjentów z rakiem i kontrolami. Pozycja kodonu stop przewiduje przedwczesne zakończenie translacji, co prowadzi do syntezy białka o długości 148 aminokwasów. Trp149 jest konserwowanym aminokwasem w 12 innych białkach związanych z ARF lub ARF, w tym wszystkich sześciu członach ARF, podczas gdy odcinek 25 aminokwasów w C-końcu (który jest utracony w skróconej formie) jest zachowywany zarówno u myszy jak i u myszy. geny homologów szczurzego.
Tabela 1. Tabela 1. Wyniki analizy sekwencji ARLTS1 w okazach guzów sporadowych, próbek krwi od pacjentów z rakiem rodzinnym i próbek krwi od osób kontrolnych. Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka kliniczna osób z mutacją G446A (Trp149Stop). Polimorfizm wykryto u 2,1% osób z grupy kontrolnej (tabela 1), a częstość występowania wahała się od 0,9% w populacji USA (1 na 116) do 3,4% we włoskiej populacji (7 w 203). Ogólnie rzecz biorąc, DNA z krwi 10 z 475 osobników kontrolnych i od 8 z 216 pacjentów z sporadycznym rakiem (3 z 48 z rakiem sutka, 2 z 58 z rakiem jelita grubego, z 5 z rakiem płuca i z 65 z guz tarczycy) lub idiopatyczna pancytopenia (1) niosła mutację stop. Różnica ta nie była znacząca (P = 0,09). Mutacja Trp149Stop była jednak znacznie częstsza u pacjentów z rakiem w rodzinie lub z wieloma nowotworami niż u pacjentów ze sporadycznym rakiem (P = 0,02; iloraz szans, 5,7; przedział ufności 95%, 1,3 do 24,8)
[podobne: mechanizm słyszenia, pelagra choroba, adopcje bassetów ]
[przypisy: przepona wolna, badanie błędnika kraków, adopcje bassetów ]