Hemochromatoza i badania przesiewowe nad przeciążeniem żelazem u różnych rasowo populacji ad 6

Wartości progowe zastosowane w tej tabeli odpowiadają wartościom stosowanym przez Ioannou i wsp.15 (chociaż dodaliśmy poziomy ferrytyny większe niż 1000 .g na litr) oraz te używane w badaniu HEIRS w celu określenia podwyższonego statusu. Tabela 3. Tabela 3. Związek między genotypami HFE a stanami medycznymi powiązanymi z przeciążeniem żelazem. Wśród mężczyzn odnotowano częstsze występowanie chorób wątroby w homozygotach C282Y (iloraz szans, 3,3; przedział ufności 95%, od 1,5 do 7,2; p = 0,003) i heterozygotach złożonych (iloraz szans, 1,7; przedział ufności 95%, 1,0 2,7; P = 0,05) niż u uczestników bez mutacji HFE (Tabela 3). Nie stwierdzono istotnych różnic w częstości występowania samodzielnie zgłaszanej cukrzycy między homozygotami C282Y a uczestnikami bez mutacji HFE. Wśród mężczyzn homozygoty H63D częściej zgłaszały historię artretyzmu (iloraz szans, 1,3; 95% przedział ufności, 1,0 do 1,6) niż uczestnicy bez mutacji HFE. Wśród kobiet homozygoty H63D częściej zgłaszały historię choroby serca (iloraz szans, 1,5; 95% przedział ufności, 1,0 do 2,1) niż uczestnicy bez mutacji HFE.
Dyskusja
W badaniu HEIRS uczestniczyła duża grupa etnicznie i geograficznie zróżnicowanych uczestników. Asberg i in. przebadało 65 238 Norwegów w białej populacji, 16 oraz Beutler et al. przebadało 41 038 uczestników z Kaiser San Diego, w tym 4 procent czarnych, 4 procent Azjatów i 10 procent Latynosów.17 Steinberg i in. badali mutacje HFE w 5171 anonimowych próbach z badania National Health and Nutrition Examination, ale nie zanotowano testów żelaza na korelacje między genotypem a fenotypem.18
Mutacje HFE są najczęstsze w białych populacjach, co jest zgodne z teorią, że hemochromatoza pochodzi z północnej Europy. 18-20 Częstość genotypów C282Y jest znacznie niższa w populacjach niebiałych. Pomimo naszych starań, aby zminimalizować wpływ członków rodziny na homozygotę, możliwe jest, że w naszej analizie wciąż są nadreprezentowani. W badaniu HEIRS częstość występowania genotypów C282Y wśród Latynosów była wyższa niż wśród Azjatów lub Murzynów, ale mniejsza niż wśród białych. Wcześniejsze badania sugerowały wyższą częstość występowania mutacji C282Y w populacjach latynoskich niż w populacjach niebiałych17. Chociaż genotypy H63D występują częściej niż genotypy C282Y we wszystkich grupach etnicznych lub rasowych, a H63D uznano za starszą mutację, która prawdopodobnie pochodzi z Azji, 21 Mutacje H63D w naszym badaniu były mniej powszechne wśród Azjatów niż wśród większości innych grup rasowych lub etnicznych. Częstość występowania genotypów H63D była najwyższa wśród białych. Częstość występowania wśród Latynosów była mniejsza niż wśród białych, ale znacznie wyższa niż wśród Czarnych i Azjatów. Wśród Azjatów częstość występowania genotypów H63D była wyższa niż wśród czarnych, ale częstość występowania genotypów C282Y była niższa niż wśród czarnych.
Stężenie ferrytyny w surowicy i nasycenie transferryną były istotnie wyższe u homozygot C282Y niż u innych genotypów. U uczestników, którzy byli homozygotyczni wobec mutacji C282Y, ale u których uprzednio nie zdiagnozowano przeciążenia żelazem, stwierdzono podwyższony poziom ferrytyny u 88 procent mężczyzn i 57 procent kobiet, co sugeruje, że wielu dorosłych homozygotycznych pod względem mutacji C282Y może mieć nadmiar żelaza.
Częstość występowania zgłaszanej choroby wątroby była istotnie większa u samców homozygot C282Y i heterozygotów złożonych niż u uczestników bez mutacji HFE
[podobne: pelagra choroba, schizofrenia u dzieci, tikagrelor ]
[podobne: hurtownia tapicerska kielce, papka barytowa, proces pielęgnowania pacjenta z nadciśnieniem tętniczym ]