Amiodaron w porównaniu do Sotalolu do migotania przedsionków ad 5

Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Wyjściową charakterystykę pacjentów przedstawiono w Tabeli 1; 98,9% to mężczyźni, a 89,3% to biali. Średni wiek (. SD) wynosił 67,1 . 9,3 lat. Przywrócenie rytmu zatokowego
Pomiędzy randomizacją a 28 dniem, 70 z 258 pacjentów z grupy amiodaron (27,1 procent) miało spontaniczną konwersję, w porównaniu z 59 z 244 pacjentów w grupie sotalolu (24,2 procent, P = 0,45) i z 132 pacjentów w grupie placebo (0,8 procent, P <0,001 dla porównania zarówno z amiodaronem, jak i sotalolem). Pozostała część została poddana kardiowersji DC w 28. dniu lub w jej pobliżu, co nie powiodło się u 27,7% pacjentów w grupie leczonej amiodaronem, 26,5% w grupie sotalolu i 32,1% w grupie placebo (p = 0,54). Całkowita szybkość konwersji wynosiła 79,8 procent w grupie leczonej amiodaronem w porównaniu z 79,9 procent w grupie sotalolu (p = 0,98) i 68,2 procent w grupie placebo (p = 0,01 dla porównania zarówno z amiodaronem, jak i sotalolem). Częstość kardiowersji DC była wyższa przy zastosowaniu wstrząsów dwufazowych (42 podane, 81% skuteczności powodzenia) niż szoki jednofazowe (podano 427, 70% powodzenia, P = 0,14). Wskaźniki kardiowersji DC nie różniły się istotnie między grupami pod względem czasu trwania migotania przedsionków, ale były wyższe w podgrupie pacjentów w grupie placebo, u których doszło do migotania przedsionków przez okres nie dłuższy niż rok, niż u tych, którzy mieli miał migotanie przedsionków przez ponad rok (71 procent w porównaniu z 50 procentami, p = 0,04).
Pierwotny punkt końcowy
Tabela 2. Tabela 2. Czas do pierwszego nawrotu migotania przedsionków u pacjentów po zmianie na poziomie wyjściowym. Mediana czasu do pierwszego nawrotu migotania przedsionków jest pokazana w Tabeli 2 zgodnie z intencją leczenia i faktycznie przyjętego leczenia. Amiodaron i sotalol były zarówno znacznie skuteczniejsze niż placebo w wydłużaniu czasu do nawrotu migotania przedsionków (P <0,001). Amiodaron był sześć razy skuteczniejszy niż sotalol w analizie zamiaru leczenia (P <0,001) i cztery razy skuteczniejszy w analizie w zależności od faktycznie przyjętego leczenia (p <0,001).
Ryc. 2. Rycina 2. Estymaty Kaplan-Meier dotyczące czasu nawrotu migotania przedsionków u pacjentów, u których przywrócono rytm zatokowy w dniu 28. Szacunkowy czas do wystąpienia nawrotu migotania przedsionków przedstawiono u wszystkich pacjentów z konwersją do rytmu zatokowego (ryc. Panel A) oraz w podgrupach pacjentów z konwersją do rytmu zatokowego w zależności od obecności lub braku choroby niedokrwiennej serca (odpowiednio panele B i C).
Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące częstości występowania nawrotów migotania przedsionków u pacjentów, u których przywrócono rytm zatokowy w 28 dniu, przedstawiono na rycinie 2. W podgrupach określonych zgodnie z czasem trwania migotania przedsionków (rok lub mniej ponad rok), obecność lub brak choroby niedokrwiennej serca oraz obecność lub brak objawów arytmii, amiodaronu i sotalolu były lepsze od placebo (tabela 2). Amiodaron był lepszy od sotalolu we wszystkich podgrupach z wyjątkiem podgrupy pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, w którym czas do nawrotu migotania przedsionków wynosił 569 dni w grupie leczonej amiodaronem i 428 dni w grupie sotalolu (p = 0,53).
[patrz też: olx chodziez, medline odzież medyczna, mięsień zębaty ]
[więcej w: diastaza, olx chodziez, pelagra choroba ]