Przygotowanie do kolejnej pandemii

Coroczne epidemie grypy przypominają zimy z Minnesoty – wszystkie są wyzwaniami, ale niektóre są gorsze od innych. Bez względu na to, jak dobrze się przygotowujemy, niektóre zamiecie zbierają sporo żniw. Każdego roku, pomimo naszych wysiłków na rzecz zwiększenia odsetka szczepień przeciwko grypie w naszych najbardziej narażonych populacjach, nieprzewidywalne czynniki w dużym stopniu determinują obciążenie chorobami grypy i związane z nimi zgony. W typowym roku w Stanach Zjednoczonych, 30 000 do 50 000 osób umiera w wyniku zakażenia influenzawirusem, a globalna liczba ofiar śmiertelnych jest około 20 do 30 razy wyższa niż wysokość myta w tym kraju. Zwykle akceptujemy ten wynik jako część cyklu życia. Continue reading „Przygotowanie do kolejnej pandemii”

Oszałamiająca mięśnia sercowego z powodu nagłego stresu emocjonalnego

Wittstein i in. (Wydanie 10 lutego) donosi o znacznym wzroście krążących markerów stymulacji współczulnej, w tym neuropeptydu Y, i zwiększa możliwość bezpośredniego ogłuszania mięśnia sercowego wywołanego katecholaminą. Ważnymi cechami tego zespołu są: ból w klatce piersiowej i odwracalne zaburzenia elektrokardiograficzne (EKG), które zdecydowanie sugerują, że ciężkie, uporczywe niedokrwienie mięśnia sercowego jest przyczyną długotrwałego oszołamiania.
Trwałe, głębokie, ujemne fale T i odwracalne fale Q są częste u pacjentów z wariantową dławicą po bardzo długotrwałym skurczu tętnicy wieńcowej.2 U osób ze zdiagnozowanym stresem zapaleniem mięśnia sercowego skurcz tętnic wieńcowych udowy został udokumentowany angiograficznie przez przypadek3 i po testach prowokacyjnych. 4 Ponadto, moi koledzy i ja wykazaliśmy, że u ludzi inkao-ronalne wstrzyknięcie neuropeptydu Y powoduje głębokie zwężenie naczynia dystalnego, objawiające się bardzo powolnym przepływem i masywnym niedokrwieniem5. Continue reading „Oszałamiająca mięśnia sercowego z powodu nagłego stresu emocjonalnego”

Mutacja JAK-2 w funkcji M2 w zaburzeniach mieloproliferacyjnych

Czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna i idiopatyczna mielofibrosja to klonalne zaburzenia mieloproliferacyjne powstające z multipotentnego progenitora. Utrata heterozygotyczności (LOH) na krótkim ramieniu chromosomu 9 (9 pLOH) w zaburzeniach mieloproliferacyjnych sugeruje, że 9p zawiera mutację, która przyczynia się do wywołania klonalnej ekspansji komórek krwiotwórczych w tych chorobach. Metody
Wykonaliśmy mapowanie mikrosatelitarne regionu 9pLOH i sekwencjonowanie DNA u 244 pacjentów z zaburzeniami mieloproliferacyjnymi (128 z czerwienicą prawdziwą, 93 z nadpłytkowością samoistną i 23 z idiopatyczną mielofibrozą).
Wyniki
Mapowanie mikrosatelitarne zidentyfikowało region 9pLOH, który obejmował gen kinazy 2 Janus (JAK2). U pacjentów z 9 .lOH, JAK2 wykazywał homozygotyczną transwersję G . Continue reading „Mutacja JAK-2 w funkcji M2 w zaburzeniach mieloproliferacyjnych”

Mutacja JAK-2 w funkcji M2 w zaburzeniach mieloproliferacyjnych ad 8

Jedyne znaczące różnice między pacjentami heterozygotycznymi a tymi, którzy byli homozygotyczni pod względem mutacji V617F, to wspomniany wyżej wzrost mediany czasu trwania choroby i korelacja pomiędzy 9 pLOH i homozygotycznością pod względem mutacji. Dlatego ograniczyliśmy nasze porównanie do pacjentów z mutacją V617F i tych bez mutacji (Tabela 2). Znacznie więcej pacjentów z mutacją niż bez mutacji miało powikłania (wtórne zwłóknienie, krwotok i zakrzepica) i otrzymało leczenie cytoredukcyjne. Spośród pięciu pacjentów z transformacją białaczkową cztery miały mutację V617F (P = 0,20). Dyskusja
Dokładne odwzorowanie regionu 9pLOH u pacjentów z zaburzeniami mieloproliferacyjnymi zidentyfikowalo przedział genomowy 6,2-megp, który zawiera gen dla kinazy tyrozynowej JAK2 (Figura 1). Continue reading „Mutacja JAK-2 w funkcji M2 w zaburzeniach mieloproliferacyjnych ad 8”

Hemochromatoza i badania przesiewowe nad przeciążeniem żelazem u różnych rasowo populacji ad 5

Stężenie ferrytyny w surowicy powyżej 1000 .g na litr, które wcześniej zgłaszano jako związane z chorobą wątroby w homozygotach C282Y, 13,14 obserwowano w 13 procentach homozygot C282Y. Zwiększenie stężenia ferrytyny w surowicy było powszechne we wszystkich innych genotypach. Wśród uczestników płci męskiej poziom ferrytyny większy niż 300 .g na litr zaobserwowano u 37 procent osób z genotypem C282Y / H63D, 32 procent z genotypem H63D / H63D, 23 procent z genotypem C282Y / +, 24 procent osób z genotypem H63D / + i 26 procent osób z genotypem + / + (typu dzikiego). Wśród kobiet uczestniczących w badaniu poziom ferrytyny w surowicy większy niż 200 .g na litr stwierdzono u 20% osób z genotypem C282Y / H63D, 15% z genotypem H63D / H63D, 10% z genotypem C282Y / +, 11 procent osób z genotypem H63D / + i 13 procent osób z genotypem HFE + / + (typu dzikiego).
Spośród męskich homozygot C282Y, geometryczny średni poziom ferrytyny w surowicy (698 .g na litr) był znacząco wyższy niż średni poziom ferrytyny w surowicy u mężczyzn z C282Y / H63D, H63D / H63D, C282Y / +, H63D / + i +/- ( typu dzikiego) (zakres, 163 do 208 .g na litr, P <0,001 dla wszystkich porównań z homozygotami). Continue reading „Hemochromatoza i badania przesiewowe nad przeciążeniem żelazem u różnych rasowo populacji ad 5”