Rodzinny nowotwór związany z polimorfizmem w ARLTS1 ad

Okazy raka jelita grubego i idiopatycznej pancytopenii pochodziły od pacjentów w Bukareszcie, w Rumunii; okazy raka piersi pochodziły od pacjentów w Ferrarze we Włoszech (38 okazów) i Aarhus w Danii (10 okazów); próbki CLL pochodziły od pacjentów nadzorowanych w konsorcjum CLL w Stanach Zjednoczonych; próbki raka płuca pochodziły także od pacjentów w Ferrara; a próbki nowotworu tarczycy pochodziły od pacjentów w Neapolu we Włoszech. Uzyskaliśmy 109 próbek krwi obwodowej od pacjentów z rakiem rodzinnym lub mnogim: obejmowały one 69 kobiet z rodzinnym rakiem piersi z niedoborem BRCA1 i BRCA2, 17 mężczyzn z rakiem prostaty i czerniakiem złośliwym (negatywny w przypadku mutacji w genie p16), 17 pacjenci z rodzinną CLL (co najmniej dwóch krewnych pierwszego stopnia dotkniętych chorobą) i 6 pacjentów z rakiem trzustki lub czerniakiem (bez mutacji w genie p16 lub p14 i wywiadem rodzinnym co najmniej jednego przypadku raka trzustki lub czerniaka). Pobrano próbkę od tylko jednego chorego członka na rodzinę. Rodzinne próbki CLL pochodziły od pacjentów w Paryżu (11 okazów) i konsorcjum CLL w Stanach Zjednoczonych (6 okazów). Wszystkie inne próbki od pacjentów z rakiem rodzinnym lub mnogim pochodziły z Filadelfii.
Uzyskaliśmy również 475 kontrolnych próbek krwi od zdrowych osób lub pacjentów z chorobami innymi niż rak. Próbki kontrolne pochodziły od 156 dawców transplantacji nerki w Bukareszcie, 203 dawców krwi w Ferrarze i 116 dawców krwi w Filadelfii.
Pisemną świadomą zgodę uzyskano na wykorzystanie wszystkich okazów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ochrony ludzi w każdej uczestniczącej instytucji. Wszystkie przedmioty były białe, jak wskazano w dokumentacji medycznej w przypadku pacjentów i informacje uzyskane podczas wywiadów z kontrolami. Z pacjentów z rakiem 58 procent było Europejczykami, a 42 procent Amerykanami. Spośród kontroli 76% było Europejczykami, a 24% Amerykanami.
Badania molekularne
Badania molekularne, badanie na utratę heterozygotyczności, klonowanie ARLTS1 i badania metylacji przeprowadzono jak opisano wcześniej.13-16 Przeszukaliśmy komputerową bazę danych za pomocą Exofish (www.genoscope.cns.fr) i znaleźliśmy 182-bp, ewolucyjnie konserwatywny region i uzyskano pełnej długości komplementarny DNA (cDNA) z zastosowaniem znaczników ekspresjonowanych sekwencji i szybkiej amplifikacji końców cDNA.
Wykrywanie mutacji ARLTS1
Bezpośrednio sekwencjonowaliśmy DNA na obu niciach z 597 próbek przy użyciu systemu sekwencjonowania DNA (model 377, Applied Biosystems). DNA z 203 włoskich osobników kontrolnych analizowano przez denaturującą wysokosprawną chromatografię cieczową (Transgenomics), a wszystkie próbki o nieprawidłowych wzorach były bezpośrednio sekwencjonowane.
Stabilna transfekcja komórek A549
A549 jest wysoce nowotworową, niedrobnokomórkową linią komórek raka płuc, która ma geny TP53 i RB1 typu dzikiego, ale nie wykazuje ekspresji genu p16INK4a. Skonstruowaliśmy wektory ekspresyjne ARLTS1, jeden zawierający gen pełnej długości (sensory pMV7-ARLTS1), a drugi zawierający skrócony gen kodujący produkt białkowy pozbawiony C-końca i identyczny z wariantem polimorficznym powiązanym z danymi genetycznymi (pMV7- ARLTS1-.C-terminal) przez ligację odpowiedniej otwartej ramki odczytu w orientacji sensownej z ssaczym wektorem ekspresyjnym (pMV7)
[przypisy: ginekomastia kielce, sok trzustkowy, agencja statystów kraków ]
[więcej w: kwas paraaminobenzoesowy, kwas aminobenzoesowy, bezpieczna praca przy komputerze ]