Łuszczyca ad 10

Wreszcie, możliwe jest indukowanie odchylenia immunologicznego, aby przesunąć środowisko cytokinowe zdominowane przez pomocnicze komórki T typu (Th1) do środowiska ważonego komórkami pomocniczego T (Th2) typu 2, łagodząc w ten sposób łuszczycę. Wykazano to w zasadzie w przypadku interleukiny-10 i interleukiny-4 (panel E). Jak już wspomniano, ostatnie postępy w badaniach nad łuszczycą dostarczyły solidnej platformy do racjonalnego projektowania nowych czynników biologicznych i modyfikatorów odpowiedzi immunologicznej, które są ukierunkowane na kluczowe mechanizmy patogenezy łuszczycy.41 Trzy z tych czynników – alefacept, efalizumab, i etanercept – są obecnie zatwierdzone przez Food and Drug Administration (FDA) do leczenia łuszczycy; kilka innych (np. infliksymab) znajduje się w końcowej fazie rozwoju klinicznego. Najbardziej obiecującymi związkami są przeciwciała monoklonalne, cytokiny i białka fuzyjne. Badane są trzy podstawowe tryby działania: zmniejszenie liczby patogennych limfocytów T, blokowanie migracji limfocytów T i adhezji oraz antagonizowanie cytokin efektorowych (Figura 5).
Jak wykazano przez celowane przez przeciwciała przeciwciało CD4 na pomocniczych limfocytach T43,44,99 lub przez skierowanie ekspresjonowanego w komórkach T receptora interleukiny-2 z użyciem toksyny interleukiny-2-błoniczej, można zmniejszyć 39 łuszczyc poprzez zmniejszenie liczby patogenne komórki T. Pierwszym środkiem biologicznym zatwierdzonym przez FDA do leczenia łuszczycy był alefacept, białko fuzyjne, w którym połączono miejsce wiążące antygen 3 związany z funkcją leukocytów (LFA-3) i ludzką część Fc IgG. Alefacept wiąże się z CD2 na aktywowanych komórkach T, zaburzając tym samym sygnały kostymulacyjne dostarczane przez LFA-3 i (prawdopodobnie najlepsze wytłumaczenie długotrwałego działania w podgrupie pacjentów reagujących na lek) indukując apoptozę w komórkach T pamięci krążącej40
Przerwanie kaskady molekularnej powodującej skórną rekrutację patogennych leukocytów zostało osiągnięte dzięki efalizumabowi, humanizowanemu przeciwciału monoklonalnemu skierowanemu przeciwko zewnątrzkomórkowemu epitopowi łańcucha LFA-1, który został zatwierdzony przez FDA do leczenia łuszczycy w październiku 2003.42 Obecnie opracowywane są inne substancje, które obejmują związki małocząsteczkowe78
Kluczową cytokiną w łuszczycy (i w innych chorobach zapalnych) jest TNF-., który może być funkcjonalnie hamowany przez chimeryczne przeciwciało infliksymab lub przez rekombinowane ludzkie białko fuzyjne receptora TNF etanercept. Oba czynniki konkurencyjne hamują interakcje TNF-. z receptorami powierzchni komórkowej i wykazują przekonującą skuteczność w leczeniu łuszczycy. 65,66 Przesuwanie immunologicznego mikrośrodowiska w skórze łuszczycowej, zdominowanej przez cytokiny typu Th1 poprzez substytucję typu pomocniczego typu T komórki typu 2 cytokiny, takie jak interleukina-1069 i interleukina-4,70, zostały uznane za skuteczne w niektórych przypadkach łuszczycy.
Liczne inne czynniki biologiczne i modyfikatory odpowiedzi immunologicznej są w fazie rozwoju; wszystkie z nich wykorzystują co najmniej jeden z wymienionych powyżej mechanizmów.100 Jako klasa, związki te mogą potencjalnie poradzić sobie z niektórymi niezaspokojonymi potrzebami medycznymi w leczeniu łuszczycy.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierany przez Nagrodę Rudolfa Virchowa i grant naukowy (Scho 565 / 5-1) od Deutsche Forschungsgemeinschaft (do Dr
[więcej w: mechanizm słyszenia, agencja statystów kraków, schizofrenia u dzieci ]
[hasła pokrewne: schizofrenia u dzieci, nozdrza tylne, medline odzież medyczna ]