Badania przesiewowe na zespół Lyncha (dziedziczny rak jelita grubego bez polipowatości) ad 5

Czułość analizy immunohistochemicznej w celu dokładnego zidentyfikowania dotkniętego genu w nowotworach z szkodliwymi mutacjami była wysoka: MSH2 wykryto w 11 z 12 guzów, gen MLH1 w 4 na 5, MSH6 w 3 na 3, a PMS2 w 2 na 2. na niestabilność mikrosatelitarną o wysokiej częstotliwości, niestabilność mikrosatelitarna o niskiej częstotliwości wykazała rzadkie nieprawidłowości w analizie immunohistochemicznej – zabarwienie wykazało nieprawidłowości tylko w 10 na 70 guzów. Probandy z syndromem Lyncha
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 23 pacjentów z rakiem jelita grubego i łagodnymi mutacjami w genie naprawy niedopasowań. Było 23 probantów z szkodliwą mutacją (tabela 1). Żaden z tych pacjentów nie otrzymał uprzednio diagnozy zespołu Lyncha. Mutacje w MSH2 (13 pacjentów) były częstsze niż mutacje w MLH1 (5 pacjentów), MSH6 (3 pacjentów) i PMS2 (2 pacjentów). Pięć probantów miało mutację A . T intronu 5 w miejscu składania donorowym MSH2, które jest najczęściej powtarzającą się mutacją w genie naprawy niedopasowania u ludzi.27,28 Sześciu pacjentów miało guz metachroniczny, gdy byli młodsi, a trzej mieli synchroniczne pierwotne nowotwory jelita grubego. Wśród probantów średni wiek w chwili rozpoznania wynosił 50,4 lat (zakres od 23 do 87). Gdyby testowanie było ograniczone do osób w wieku poniżej 50 lat – powszechnie stosowanego kryterium6 – 10 z 23 probantów nie zostałoby wykryte. Spośród 23 probantów, 3 spełniło kryteria Amsterdamu dotyczące rozpoznania zespołu Lyncha, 3,4 i dodatkowe 15 spełniło wytyczne Bethesda do testowania. 5 Pięć z 23 probantów nie spełniło żadnego z tych kryteriów.
Analiza rodowodu i status mutacji krewnych
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki testów na mutację Probanda u krewnych 21 probantów. Spośród 23 probantów z rakiem jelita grubego i szkodliwymi mutacjami do chwili obecnej 21 otrzymało porady genetyczne. W ramach poradnictwa każdemu z 21 probantów zaproponowano potwierdzenie wyników w naszym badaniu poprzez przetestowanie nowej próbki krwi w laboratorium zatwierdzonym zgodnie ze standardami Ustawy o doskonaleniu laboratoriów klinicznych. Porady i testy genetyczne oferowane były bezpłatnie wszystkim krewnym, u których stwierdzono ryzyko. Spośród ogółem 117 krewnych, którzy otrzymali porady i testy, wyniki testu były pozytywne dla mutacji wśród 52 krewnych i negatywne wśród 65 krewnych (tabela 2). Spośród 52 krewnych z pozytywnymi wynikami testu, 14 miało raka powiązanego z syndromem Lyncha, a 38 nie miało wpływu na czas testów (2 z tych 38 krewnych otrzymało później diagnozę raka).
Metylacja regionu promotora MLH1
Chociaż siła barwienia immunohistochemicznego w wykrywaniu dziedzicznego niepolipicznego raka jelita grubego jest wysoka dla białek MSH2 i MSH6, wybarwianie MLH1 i jego partnera heterodimerowego PMS2 jest często tracone w sporadycznym raku okrężnicy i odbytnicy z powodu hipermetylacji regionu promotora MLH1. 29 Wśród 135 nowotworów z niestabilnością mikrosatelitarną o wysokiej częstotliwości, 106 wykazało metylację regionu promotora MLH1 – regionu H, regionu D lub obu. Żaden z 23 pacjentów z mutacją linii zarodkowej, w tym 7 z mutacjami w MLH1 lub PMS2, wykazał metylację w regionie D (opisanym w dodatkowym dodatku).
Dyskusja
Nasze badanie wykazało, że badania przesiewowe dużej liczby pacjentów z rakiem jelita grubego są wykonalne, a podczas badania klinicznego badanie zostało dobrze przyjęte zarówno przez pacjentów, jak i przez personel medyczny.
[przypisy: torbiel śródpiersia, hi kwas, nozdrza tylne ]
[więcej w: hurtownia tapicerska kielce, papka barytowa, proces pielęgnowania pacjenta z nadciśnieniem tętniczym ]